Przejdź do zawartości

2012-01-24: MKiDN do konsultacji w sprawie ACTA wybrało stowarzyszenia twórców i wydawców oraz główne stacje telewizyjne

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 24 stycznia 2012
Protesty przeciw ACTA
InternetPrawo i przestępczość

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stoi na stanowisku, że dokument ACTA został ujawniony w Polsce i skonsultowany ze społeczeństwem, a raczej z kilkunastoma organizacjami zrzeszającymi twórców.

Jak powiedział Bogdan Zdrojewski podczas konferencji prasowej w dniu 23 stycznia 2012: "podjąłem decyzję o nie tylko ujawnieniu tego dokumentu, ale przesłaniu go podmiotom - było ich wówczas blisko 30 - do konsultacji społecznych dotyczących całości spraw wynikających z tych przepisów".

Przebieg wydarzeń[edytuj | edytuj kod]

W odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego udzielonej w sprawie stanowiska RP w kwestii utajniania przebiegu negocjacji nad układem o zwalczaniu podrabiania w handlu ACTA (w dniu 5 maja 2010 roku) możemy przeczytać: "Ad 1. Odnosząc się do postulatu upublicznienia przez rząd RP dokumentu dotyczącego negocjacji w sprawie porozumienia ACTA o nr 6347/10, należy zająć zdecydowanie negatywne stanowisko. [...] Natomiast sam tekst porozumienia będący przedmiotem negocjacji został - w wyniku uzgodnień dokonanych w Nowej Zelandii - podany do publicznej wiadomości i znajduje się m.in. na stronie internetowej Komisji pod adresem http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=552."

Kilka dni później (11 maja 2010 roku) ministerstwo wysłało list do kilkunastu organizacji z prośbą o opinię (do 31 maja 2010 roku) w sprawie ACTA. Listę organizacji, za PAP, opublikowała Gazeta Wyborcza:

 1. Business Software Alliance, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
 2. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT
 3. Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej
 4. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
 5. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 6. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 7. Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka
 8. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT
 9. Stowarzyszenie Architektów Polskich
 10. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
 11. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka"
 12. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 13. Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "SYGNAŁ"
 14. Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 15. Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej
 16. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
 17. Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 18. Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL
 19. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych "KOPIPOL"
 20. Telewizja POLSAT S.A.|
 21. Telewizja Polska S.A.|
 22. TVN S.A.
 23. Związek Artystów Scen Polskich ZASP
 24. Związek Artystów Wykonawców STOART
 25. Związek Polskich Artystów Fotografików
 26. Związek Polskich Artystów Plastyków
 27. Związek Producentów Audio Video ZPAV

Nie jest wiadome jaką opinię w sprawie ACTA wyraziły te organizacje, poza Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, która poza poparciem wskazała na konieczność zaopiniowania przez Trybunał Sprawiedliwości.

PIIT popiera każdą formę ochrony własności intelektualnej, dlatego jest przekonana, że należy odnieść się pozytywnie do założonych celów ACTA, ale naszym zdaniem należy także poprzeć rezolucję Parlamentu Europejskiego o zaopiniowanie ACTA przez Trybunał Sprawiedliwości.

W memorandum przedstawionym przez tę Izbę przeczytać można m.in.:

Wreszcie art. 11 i 27.4 ACTA zobowiązują do wydania uprawnionym informacji o podmiotach naruszających prawa. Postanowienia te, co prawda wskazują, że prawo do informacji może być realizowane bez uszczerbku dla i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jednak ich stosowanie wg ACTA ma być obowiązkowe, stąd pozostają w sprzeczności z zasadą, która została ustanowiona przez Trybunał Sprawiedliwości w 2008 r. w sprawie Promusicae (C-275/06), zgodnie, z którą „(Dyrektywy UE) nie zobowiązują Państw Członkowskich do ustanowienia (...) obowiązku przekazania danych osobowych w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw autorskich w ramach postępowania cywilnego”, co również zostało potwierdzone przez Rzecznika generalnego w sprawie Scarlet Extended (C-70/10) obecnie rozpatrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości.

W listopadzie 2009 Internet Society Poland zwróciło się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o udostępnienie:

 • imienia, nazwiska i funkcji osoby prowadzącej rozmowy i negocjacje w sprawie porozumienia ACTA oraz odpowiedzialnej za przygotowanie stanowiska polskiego ministerstwa;
 • treści dotychczasowych stanowisk ministerstwa w odniesieniu do porozumienia ACTA;
 • oraz treści dotychczasowych dokumentów związanych z negocjacjami w ww. sprawie oraz treści innych dokumentów dotyczących negocjowanego traktatu.

Organizacji tej została udzielona następująca odpowiedź:

Minister kultury i dziedzictwa narodowego pismem z dnia 26 stycznia 2010 r., znak DP/179/10, udzielił informacji, o których mowa w tiret 1 i 2. Poinformował także, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest możliwe udzielenie przez MKiDN informacji w zakresie, w którym podlegają one udostępnieniu na podstawie innych przepisów, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznych. W przypadku dokumentów organów UE będzie to rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2001, str. 43; polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 3, str. 331) określające w sposób odmienny niż polska ustawa zasady dostępu do dokumentów niejawnych zawierających informacje o negocjacjach międzynarodowych i polityce handlowej Unii.

W związku z powyższym minister poinformował wnioskodawcę o możliwości uzyskania dostępu do informacji będących w dyspozycji organów UE, wskazując dwa tryby wystąpienia ze stosownym wnioskiem - bezpośrednio do tych organów albo za pośrednictwem rządu RP. Ponieważ konieczne byłoby wskazanie w takim wniosku konkretnych żądanych dokumentów, minister zwrócił się do wnioskodawcy o ich wskazanie w przypadku, gdyby chciał skorzystać z ˝pośrednictwa˝ rządu, wyznaczając w tym zakresie 14-dniowy termin wynikający z art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Natomiast niewydanie przez ministra decyzji umarzającej postępowanie, pomimo nieotrzymania odpowiedzi od wnioskodawcy, wynikało z intensyfikacji działań podejmowanych przez rząd RP wraz z innymi państwami członkowskimi, mających na celu upublicznienie treści negocjowanego porozumienia, co w rezultacie nastąpiło w dniu 21 kwietnia br.

Co dalej?[edytuj | edytuj kod]

Nie wiadomo według jakiego klucza zostały wybrane organizacje, które poproszono o opinię, dlatego trudno nazwać to konsultacjami społecznymi. Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska mówi wprost: "Jeżeli wysłanie informacji do kilku zaprzyjaźnionych organizacji jest zdaniem ministra Zdrojewskiego konsultacjami społecznymi, to najwyraźniej mamy trochę inne zdanie temat tego, co to są konsultacje społeczne".

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, zaprzecza słowom Bogdana Zdrojewskiego przyznając: "Brak konsultacji społecznych w sprawie ACTA jest rządową wpadką", zapowiada on jednocześnie, że w ciągu dwóch tygodni odbędą się konsultacje społeczne podczas których wszystkie zapisy ACTA zostaną wyjaśnione.

Źródła[edytuj | edytuj kod]