Zmiany w szkolnictwie

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 20 sierpnia 2021
Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki.png

13 sierpnia 2021 roku Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia dotyczące szkolnictwa. Komunikat został podany do wiadomości publicznej 16 sierpnia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Część zmian zacznie obowiązywać od 1 września 2021 roku.

20 sierpnia 2021 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw:

  • Dz.U. z 2021 r. poz. 1534 - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
  • Dz.U. z 2021 r. poz. 1533 - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Od 1 września br. będzie obowiązywał nowy wykaz lektur. Zmiany zaszły głównie wśród lektur uzupełniających i tekstów polecanych do samokształcenia obejmując pozycje książkowe. W przypadku szkół średnich z wyłączeniem szkoły branżowej II stopnia pojawiły się dodatkowo nowe pozycje teatralne i filmowe.

Pod koniec sierpnia na stronie Ośrodka Rozwoju i Edukacji pojawi się komentarz dydaktyczny dla nauczycieli odnośnie zmian na liście lektur.

Drugą zmianą jest zniesienie zalecenia realizacji zajęć "Wychowania do życia w rodzinie" na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. Od nowego roku szkolnego WDŻ stanie się bardziej elastycznym przedmiotem przy planowaniu rozkładu zajęć.

Od roku szkolnego 2023/2024 szkoły ponadpodstawowe (tj. licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe II stopnia) będą mogły uwzględnić w planie nauczania program dla przedmiotu "Historia tańca". Przedmiot ten dotychczas nie miał przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu nauczania.

Szkoła podstawowa[edytuj | edytuj kod]

Lektury usunięte[edytuj | edytuj kod]

Klasy I-III

Klasy IV-VI (lektury uzupełniające)

Klasy VII i VIII (lektury uzupełniające)

Nowe lektury[edytuj | edytuj kod]

Klasy I-III

Klasy IV-VI (lektury uzupełniające)

Klasy VII-VIII (lektury uzupełniające)

Przeniesienia[edytuj | edytuj kod]

Klasy IV-VI

  • Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – przeniesiona z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających.

Klasy VII i VIII

  • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty) – przeniesione z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających jako pozycja: Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze;
  • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty) – przeniesione z wykazu lektur uzupełniających do wykazu lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i technikach.

Szkoła branżowa I stopnia[edytuj | edytuj kod]

Lektury usunięte[edytuj | edytuj kod]

Liceum ogólnokształcące/Technikum/Szkoła branżowa II stopnia[edytuj | edytuj kod]

Lektury usunięte[edytuj | edytuj kod]

Obowiązkowe:

  • wybrane wiersze poety Marcina Świetlickiego;
  • Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym (zakres rozszerzony);
  • François Villon, Wielki testament (fragmenty) ((zakres rozszerzony);
  • Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty) (zakres rozszerzony).

Teksty polecane do samokształcenia dla liceum ogólnokształcącego i technikum:

Zalecane dzieła teatralne i filmowe dla liceum ogólnokształcącego i technikum:

Nowe lektury[edytuj | edytuj kod]

Lektury uzupełniające:

Teksty polecane do samokształcenia dla Liceum i Technikum:

Zalecane dzieła teatralne i filmowe dla Liceum i Technikum:

Przeniesienia[edytuj | edytuj kod]

  • zmiana o charakterze redakcyjnym w pkt 49 dotyczącym powojennej piosenki literackiej. Zmiana o charakterze redakcyjnym w pkt 33 dotyczącym powojennej piosenki literackiej. (lektura obowiązkowa)

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]