Przejdź do zawartości

2022-05-28: Korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego płatne dla Ukraińców

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
sobota, 28 maja 2022

31 maja 2022 roku czas bezpłatnego korzystania z Warszawskiego Transportu Publicznego dla Ukraińców dobiega końca. Oznacza to, że od 1 czerwca będą oni korzystać z transportu na standardowych zasadach.

Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 611/2022 z 13-04-2022 będące aktualizacją Zarządzenia nr 294/2022 z 26-02-2022 obowiązywało od 15 kwietnia 2022 roku.

Treść zarządzenia

[edytuj | edytuj kod]
ZARZĄDZENIE NR 611/2022

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 13 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla obywateli Ukrainy Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445) zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 294/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 26 lutego 2022 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla obywateli Ukrainy wprowadza się następujące zmiany:

   1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w granicach strefy biletowej 1 i 2, określonej w Uchwale nr XCIV/2431/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11586 ze zm.)1) obywateli Ukrainy do dnia 31 maja 2022 r. 2. Nieodpłatne przejazdy, o których mowa w ust.1, przysługują obywatelom Ukrainy, którzy: a) przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; b) opuścili terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. i przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; c) posiadają dokument poświadczający przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polski od dnia 24 lutego 2022 r. zgodnie z zapisami wskazanymi w lit. a) i b).”. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego. § 3. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.

— Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski

Źródła

[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]