Przejdź do zawartości

2015-09-17: Roz­po­częto roz­biórkę pomnika gene­rała Armii Czer­wo­nej Iwana Czer­nia­chow­skiego

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 17 września 2015

Dziś roz­po­częto w Pie­niężnie roz­biórkę pomnika gene­rała Armii Czer­wo­nej Iwana Czer­nia­chow­skiego zwa­nego katem Armi Kra­jo­wej na Wileńsz­czyź­nie. W ten wła­śnie spo­sób wła­dze mia­sta uczciły 76 rocz­nicę sowiec­kiej napa­ści na Pol­skę. Samego sku­cia meda­lionu z podo­bi­zną gen. Czer­nia­chow­skiego dokonał działacz opo­zy­cji demo­kra­tycz­nej w okre­sie PRL Wła­dy­sław Kału­dziń­ski. Meda­lion z popier­siem zde­po­no­wano w gmin­nym maga­zy­nie i w przy­szło­ści praw­do­po­dob­nie zosta­nie prze­ka­zany stro­nie rosyj­skiej. Gmina wcze­śniej otrzy­mała for­malne pozwo­le­nie na roz­biórkę.

W 2015 roku bur­mistrz Pie­niężna – Kazi­mierz Kiejdo, wystą­pił do sta­ro­stwa powia­to­wego w Bra­nie­wie z wnio­skiem o roz­biórkę pomnika zgod­nie z uchwałą rady miej­skiej w Pie­nięż­nie ze stycz­nia 2014 roku. Wnio­sek poparło rów­nież Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego oraz Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeń­stwa. 15 czerwca 2015 roku sta­ro­sta bra­niew­ski Leszek Dziąg wydał zgodę na roz­biórkę pomnika. Decy­zję sta­ro­sty skry­ty­ko­wało mię­dzy innymi rosyj­skie Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych, amba­sada Fede­ra­cji Rosyj­skiej w RP oraz prze­wod­ni­czący rosyj­skiej Dumy Pań­stwo­wej Sier­giej Naryszkin.

OŚWIADCZENIE AMBASADORA ROSJI W POLSCE S.ANDREEVA W ZWIAZKU Z ROZBIÓRKĄ POMNIKA GENERAŁA I.D.CZERNIACHOWSKIEGO W PIENIĘŻNIE

Warszawa, 17 września 2015 r.

Polskie media donoszą o tym, iż w Pieniężnie na północy Polski władze lokalne rozpoczęły demontaż pomnika dowódcy 3. Frontu Białoruskiego generała armii i.D.Czerniachowskiego, który zbudowano w miejscu, gdzie wybitny wojskowy radziecki został śmiertelnie ranny 18 lutego 1945 r. podczas walk o wyzwolenie terytorium dawnych Prus Wschodnich spod okupacji hitlerowskiej.

Działania te strony polskiej wywołują w nas najbardziej stanowczy protest i głębokie oburzenie. Mimo że formalnie decyzja o zburzeniu pomnika została przyjęta przez władze lokalne, widzimy bezpośrednią zależność pomiędzy owym bluźnierczym czynem a tym klimatem, który tworzony jest z aktywnym udziałem oficjalnych przedstawicieli oraz czołowych polskich mediów wokół tematu wyzwolenia Polski spod okupacji hitlerowskiej przez Związek Radziecki w 1944-1945 rr. Negowanie misji wyzwoleńczej Armii Czerwonej, tego niezaprzeczalnego faktu, iż to właśnie dzięki niej zapewnione zostało samo istnienie polskiego państwa narodowego i przetrwanie narodu polskiego nie tylko przeciwne jest prawdzie historycznej, lecz głęboko amoralne, obraźliwe dla świętej pamięci ponad 600 tys. żołnierzy i oficerów radzieckich, poległych podczas wyzwolenia Polski.

Wiele razy ostrzegaliśmy stronę polską, iż podobne działania godzą w najbardziej delikatne uczucia naszego narodu i nie mogą pozostać bez najpoważniejszych konsekwencji dla stosunków rosyjsko-polskich. Niestety, polscy partnerzy wolą nas nie słuchać. To jest ich wybór – wychodzimy z tego, że oni całkowicie zdają sobie sprawę z własnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]
Wiadomość z serwisu regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego
Wikinews
Wikinews
Dolnośląskie
Dolnośląskie

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie warmińsko-mazurskiem.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Olsztyna i Elbląga | pozostałych miejscowości