Przejdź do zawartości

2012-08-15: Usprawnienia w udzielaniu pomocy poszkodowanym w wyniku działania żywiołu

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 15 sierpnia 2012

Od 9 sierpnia obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 roku. Rozporządzenie zawiera wykaz 97 gmin poszkodowanych w wyniku działania powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów.

Rozporządzenie umożliwia podmiotom, których obiekty budowlane zostały uszkodzone lub zniszczone, skorzystanie z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Ułatwia też udzielanie niezbędnej i szybkiej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń klęskowych, takich jak gradobicia, wichury, nawałnice, osuwiska.

Wczoraj, czyli 14 sierpnia Rada Ministrów przyjęła także uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. oraz projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Celem jest m.in. określenie trybu postępowania przy udzieleniu pomocy finansowej na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów z rodzin, którym został przyznany zasiłek celowy ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł (na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami) w związku ze stratami spowodowanymi przez nawałnice lub inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które wystąpiły lub wystąpią na terenie kraju w 2012 r.

Adresatami tej pomocy finansowej będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2012/2013 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pomoc finansowa dla dzieci i uczniów będzie udzielana w formie jednorazowego zasiłku losowego – wypłacanego z urzędu – na cele edukacyjne w wysokości 1000 zł na jedno dziecko (jednego ucznia).

Listę uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta). Na jej podstawie rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) albo pełnoletniemu uczniowi wypłacany jest zasiłek losowy.

Źródła[edytuj | edytuj kod]