2010-01-22: Orange musi zapłacić 500 tys. zł kary za niezapewnienie Telefonii Dialog dostępu telekomunikacyjnego

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 22 stycznia 2010

PTK Centertel, operator komórkowej sieci Orange, przegrał walkę z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Operator będzie musiał zapłacić 500 tys. zł kary za niewywiązywanie się z umowy.

W dniu 20 stycznia 2010 r. przed Sądem Apelacyjnym odbyła się rozprawa z apelacji wniesionej przez PTK Centertel od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z kwietnia 2009 r., którym SOKiK oddalił odwołanie PTK od decyzji prezesa UKE nakładającej karę 500 tys. zł w związku z niewypełnieniem warunków zapewnienia Telefonii Dialog dostępu telekomunikacyjnego, określonych w umowie o współpracy w zakresie połączeń sieci i zasad rozliczeń, polegającym na braku realizacji połączeń do numerów niegeograficznych usług audiotekstowych i sieci inteligentnej świadczonych w sieci Telefonii Dialog, tj. numerów 0-400,0-800,0-801,0-804.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK. W ustnych motywach wyroku Sąd stwierdził, iż wywiedzione przez PTK w apelacji zarzuty były bezzasadne. Sąd Apelacyjny za niesłuszny uznał zarzut PTK, iż SOKiK naruszył przepisy postępowania poprzez pominiecie wniosków dowodowych złożonych przez PTK w odwołaniu. Sąd wskazał również, iż bezspornym jest, iż w okresie od 1.03.2007 r. do 26.02.2008 r. PTK nie realizowała na rzecz Telefonii Dialog, połączeń, do których była zobowiązana. Wyrok jest prawomocny.

Źródła[edytuj | edytuj kod]