2008-02-28: Wizyta Prezydenta Azerbejdżanu İlhama Əliyeva w Polsce

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
czwartek, 28 lutego 2008
N icon politics.png
Lech Kaczyński i İlham Əliyev, ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
Lech Kaczyński i İlham Əliyev, ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
Lech Kaczyński i İlham Əliyev, ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
Lech Kaczyński i İlham Əliyev, ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
Lech Kaczyński i İlham Əliyev, ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
İlham Əliyev po nadaniu Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

26 lutego 2008 r. z oficjalną wizytą do Polski przybył Prezydent Azerbejdżanu İlham Əliyev, który uczestniczył w obradach plenarnych z Lechem Kaczyńskim. Następnie Prezydent RP wręczył mu Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, za "wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżanu". Kolejnym punktem wizyty było podpisanie przez obu prezydentów Wspólnej Deklaracji, której treść brzmiała:

 1. Obydwie Strony, kierując się potrzebą wzmocnienia partnerstwa strategicznego, potwierdziły swoją gotowość do odbycia konsultacji we wzajemnie ich interesujących kwestiach politycznych i gospodarczych, przeprowadzenia dialogu zmierzającego do umocnienia regionalnego i globalnego bezpieczeństwa oraz wymiany poglądów na inne wzajemnie istotne tematy. Strony odnotowały swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju dwustronnych stosunków w oparciu o takie wartości jak: praworządność, demokracja, prawa człowieka oraz gospodarka rynkowa.
 2. Strony będą kontynuować swoje działania w celu zwiększenia efektywności swojej współpracy w ramach ONZ, OBWE, GUAM oraz innych organizacji międzynarodowych.
 3. Podkreślając istotne znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa w Europie oraz potwierdzając swoje stanowisko głoszące, że wymuszone zmiany granic uznanych przez prawo międzynarodowe są nie do przyjęcia, Strony oświadczyły, że istotnym czynnikiem zapewnienia globalnego bezpieczeństwa jest mobilizowanie społeczności międzynarodowej oraz państw europejskich przeciwko wszelkim aktom agresji stanowiącym zagrożenie dla pokoju i stabilności międzynarodowej oraz suwerenności i integralności terytorialnej państw.
 4. Strony podkreśliły znaczenie pokojowego rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz trzema zasadami Szczytu OBWE w Lizbonie, na bazie poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Republiki Azerbejdżanu.
 5. Strony wyraziły swoje poparcie dla ścisłej współpracy w ramach Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa oraz Programu NATO Partnerstwo dla Pokoju, zmierzającej do zacieśnienia współdziałania w ramach NATO w takich obszarach jak: operacje pokojowe, demokratyczne zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi oraz reformy sektora obronności i bezpieczeństwa.
 6. Strony podkreśliły znaczenie realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz przyjęcia Planu Działania przez UE i Republikę Azerbejdżanu dla potrzeb wzmocnienia procesów integracji Republiki Azerbejdżanu ze strukturami europejskimi i wspierania aktywnej współpracy w tym zakresie pomiędzy Polską i Azerbejdżanem. W tym kontekście, Strony zaakcentowały istotną rolę Memorandum o Współpracy na rzecz Integracji Europejskiej w latach 2007-2008, podpisanego przez MSZ Rzeczypospolitej Polskiej i MSZ Republiki Azerbejdżanu w Baku w dniu 1 marca 2007 roku, a także wyraziły wolę podejmowania dalszych kroków na rzecz praktycznej realizacji tego dokumentu.
 7. Strony położyły nacisk na znaczenie współpracy regionalnej dla rozszerzania stosunków dwustronnych i regionalnej stabilizacji. W tym kontekście, Strony wyraziły zadowolenie z partnerstwa Polska-GUAM i podkreśliły wagę bliskiej współpracy pomiędzy Azerbejdżanem a Grupą Wyszehradzką poprzez realizację koncepcji mechanizmów „V4+”.
 8. Strona polska podkreślając istotny charakter reform gospodarczych wprowadzanych przez Republikę Azerbejdżanu, popiera jej dążenie do członkostwa w WTO oraz wyraża gotowość udzielenia pomocy technicznej w procesie negocjacji członkowskich Azerbejdżanu do WTO.
 9. Strony podkreśliły znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie, akcentując rosnące znaczenie surowców energetycznych z regionu Morza Kaspijskiego w zaspokajaniu popytu na źródła energii w Europie. W tym kontekście, Strony odnotowując strategiczne znaczenie powodzenia budowy rurociągu ropy naftowej Baku-Tbilisi-Ceyhan i gazociągu Baku-Tbilisi-Erzurum, wyraziły poparcie dla projektu budowy korytarza tranzytowego dla kaspijskiej ropy naftowej na rynki europejskie i światowe (Odessa-Brody-Płock-Gdańsk). Strony odnotowują z zadowoleniem ustanowienie nowego konsorcjum Sarmacja, które opracuje nowe projekty energetyczne, w tym w szczególności, studium wykonalności dla systemu przesyłowego, biegnącego od Morza Kaspijskiego poprzez terytorium Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej do rynków europejskich i światowych. W związku z tym, Strony podkreśliły doniosłość zbliżającego się Szczytu Energetycznego, który odbędzie się w Kijowie w maju br.
 10. Strony będą współdziałać w zabezpieczeniu nieograniczonego i ekonomicznie korzystnego tranzytu gazu ziemnego ze źródeł w Republice Azerbejdżanu i regionie Morza Kaspijskiego poprzez potencjalne kraje tranzytowe aż do odbiorców docelowych w Europie, w oparciu o zasady niedyskryminacji i swobody tranzytu.
 11. W celu rozwoju infrastruktury transportowej korytarza Europa-Kaukaz-Azja, Strony wspierają potrzebę wzmocnienia współpracy zarówno dwustronnej, jak też regionalnej, w dziedzinie wszystkich rodzajów środków transportu. Strony podkreśliły istotną rolę rozwoju projektów infrastrukturalnych, które będą stanowić element korytarza Wschód-Zachód, łączącego Południowy Kaukaz z regionem Europy Środkowej i Wschodniej.
 12. Strony, uznając pilną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz najwyższą wagę ochrony środowiska naturalnego, wezwały wszystkie państwa członkowskie ONZ do podjęcia wspólnych wysiłków zmierzających do ograniczenia globalnego ocieplenia oraz jego szkodliwych skutków dla cywilizacji ludzkiej. Dlatego też, Strony przypomniały o konieczności zapewnienia wszystkim krajom swobodnego dostępu do zasobów energetycznych na zasadach wolnorynkowych.
 13. Strony będą współdziałać w dziedzinach związanych z siłami zbrojnymi i technologiami wojskowymi, a także ułatwiać rozwój relacji pomiędzy odnośnymi organami obydwu państw.
 14. Strony podejmą dodatkowe działania w celu zwiększenia wolumenu wzajemnych obrotów handlowych i współpracy gospodarczej do poziomu odpowiadającego ich potencjałowi i zdolnościom gospodarczym oraz zapewnią korzystne prawne, instytucjonalne i inne uwarunkowania dla wszelkiego typu przedsięwzięć gospodarczych, w tym promowania inwestycji.
 15. Strony będą stwarzać zachęty dla rozwoju wzajemnych powiązań w dziedzinach edukacji, kultury, technologii i nauki poprzez bezpośrednią współpracę odnośnych instytucji, szerokie współdziałanie szkół wyższych wraz z rozszerzeniem programów wymiany studenckiej i uczelnianej oraz poprzez realizację innych wspólnych projektów w powyższych obszarach.

Następnie prezydenci wygłosili oświadczenia dla mediów. Lech Kaczyński powiedział m.in.: "(...) Azerbejdżan jest strategicznym sojusznikiem Polski. Polska wspiera Azerbejdżan w jego polityce zbliżania do struktur euroatlantyckich, a także Unii Europejskiej. Polska uznaje w pełni integralność terytorialną Azerbejdżanu. W trakcie niejednej już rozmowy Pan Prezydent podkreślał, że problem Górnego Karabachu musi być rozwiązany pokojowo, ale to pokojowe rozwiązanie musi uwzględniać prawo międzynarodowe, a z tego prawa wynika przynależność Górnego Karabachu do Azerbejdżanu. Polska podziela to stanowisko, niezależnie od naszych przyjaznych uczuć do państwa i narodu Armenii – to po pierwsze. Po drugie, dzisiaj przeprowadziliśmy bardzo interesującą rozmowę dotyczącą różnych problemów o charakterze politycznym, także energetycznym. Pan Prezydent słusznie podkreślał, że dzisiaj, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed niewielu lat, problematyki energetycznej – przynajmniej w naszym bardzo szerokim regionie – nie da się oddzielić od problematyki politycznej. Mówiliśmy o sytuacji w państwach, z którymi i Azerbejdżan, i Polska są zaprzyjaźnione, a których sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Polskę i Azerbejdżan bardzo interesuje. Omawialiśmy wynikające stąd szanse i zagrożenia. Wyraziliśmy satysfakcję z powodu postępu, począwszy od konferencji krakowskiej i naszej współpracy energetycznej, jeżeli chodzi o ropę naftową. Trzeba jednak pamiętać, że Azerbejdżan, będąc poważnym eksporterem ropy naftowej, ma też olbrzymie możliwości, jeśli chodzi o gaz – możliwości bodajże jeszcze większe. I to też powinno być przedmiotem naszego polskiego zainteresowania. Będziemy jeszcze o tym z Panem Prezydentem dziś i jutro rozmawiać.

Niezależnie od tego chcemy rozwijać stosunki w innych dziedzinach, na wszystkich możliwych płaszczyznach, które mogą łączyć dwa państwa. Miałem zaszczyt i przyjemność odznaczyć Pana Prezydenta Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi za wielki wkład w zbliżenie między naszymi narodami, ale także za to, co łączy się z hasłem znanym w Polsce z wieku XIX, także XX, aż do dzisiaj, z hasłem – "Za waszą i naszą wolność", za upartą walkę o suwerenny, istotnie suwerenny Azerbejdżan.”

Wieczorem miał miejsce oficjalny obiad. 27 lutego 2008 r. prezydenci zwiedzili Naftoport w Gdańsku, oraz "Muzeum Drogi do Wolności", a następnie złożyli wieńce pod "Pomnikiem Poległych Stoczniowców".

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Źródła[edytuj | edytuj kod]