Przejdź do zawartości

2007-07-08: Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 8 lipca 2007
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Przyjęta przez Sejm znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza definicję osoby "będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy".

Określa ona, że jest to bezrobotny:

  • do 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotny
  • kobieta, która nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
  • bez kwalifikacji zawodowych
  • osoba samotnie wychowująca dziecko
  • po odbyciu kary pozbawienia wolności
  • osoba niepełnosprawny

Przyjęta nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu usprawnienie działań urzędów pracy i poszerzenie dostępu m.in. do staży i szkoleń dla osób bezrobotnych.

Regulacja przewiduje m.in. wydłużenie do końca 2013 roku możliwości przekazywania samorządom powiatowym 7% kwoty z Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizację bezrobotnych. Pieniądze te mają być przeznaczone na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe pracowników powiatowych urzędów pracy.

Przyjęto także m.in. poprawkę, która zwiększa stypendium przyznawane bezrobotnemu w okresie stażu do 80% minimalnego wynagrodzenia. Kwotę ta wypłacać ma starosta.

Inna przyjęta poprawka zakłada, że samorządy będą też zajmować się zadaniami związanymi z międzynarodowym przepływem pracowników.

Nowelizacja zakłada także, że koszty badań lekarskich bezrobotnego będą finansowane z Funduszu Pracy. Wprowadzono możliwość zwrotu bezrobotnym kosztów przejazdu na te badania.

Doprecyzowano także przepisy, dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Przewidziano także uchylenie przepisów, dotyczących ulg w zatrudnianiu gosposi.

Źródła[edytuj | edytuj kod]