Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w zakresie telekomunikacji

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
wtorek, 12 czerwca 2012

8 czerwca w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w zakresie telekomunikacji. Wzięła w nim udział podsekretarz stanu w MAC Małgorzata Olszewska.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego[edytuj]

Ministrowie przyjęli sprawozdanie z postępu prac nad wnioskiem w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Ministrowie przychylnie odnieśli się do wniosku Komisji. W trakcie dyskusji wyliczyli kontrowersyjne tematy, takie jak:

  • propozycja objęcia dyrektywą instytucji kulturalnych (muzea, biblioteki, archiwa)
  • sposoby kalkulacji kosztów i metod odpłatności za udostępnianie informacji.

Warto pamiętać, że w Polsce zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w uchwalonej jesienią 2011 r. nowelizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Instrument Łącząc Europę – część telekomunikacyjna[edytuj]

Zebrani przyjęli również raport z postępu prac nad wnioskiem w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych.

W trakcie debaty orientacyjnej dyskutowano głównie o tym, jak sprawić, by nowy strategiczny mechanizm unijny, Instrument Łącząc Europę – Connecting Europe Facility (CEF), finansujący inwestycje infrastrukturalne dotyczące transportu, energii i sieci cyfrowych, dobrze się uzupełniał z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Spójności.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to jeden z unijnych funduszy strukturalnych. Jego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów Unii. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.

Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny. Jego celem jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

Ministrowie zastanawiali się też, jak zagwarantować, by dofinansowane inwestycje były właściwie zróżnicowane geograficznie. Zajęli się również rolą Komisji oraz jej uprawnieniami do wydawania aktów delegowanych.

Do bardzo kontrowersyjnych kwestii należał katalog kryteriów, jakie będą musiały spełniać realizowane projekty. Min. Olszewska zasugerowała, by wyraźnie wskazać w wytycznych, że w ramach CEF można finansować także projekty zawierające komponent sieci dostępowych, czyli takich, które dostarczają usługi użytkownikom końcowym.

Zaufanie w sieci[edytuj]

Komisja Europejska przedstawiła na posiedzeniu Rady dane dotyczące zaufania i wiarygodności w transakcjach elektronicznych na rynku wewnętrznym. Zdaniem komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes jednym z najważniejszych problemów hamujących rozwój jednolitego e-rynku jest brak zaufania w sieci. Komisja przedstawiła propozycje dotyczące e-dowodu i podpisu elektronicznego, które mają przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku. Chodzi o stworzenie wspólnych ram prawnych, umożliwiających wzajemne uznanie i akceptację elektronicznej identyfikacji przez poszczególne państwa członkowskie. Ponadto Komisja planuje utworzenie zasad wzmacniających zaufanie, obejmujących m.in. podstawowe usługi elektroniczne, podpisy elektroniczne, elektroniczne stemple czy certyfikaty dostaw elektronicznych.

Delegaci wysłuchali też informacji prezydencji duńskiej dotyczących rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz informacji delegacji cypryjskiej o programie prezydencji tego kraju w zakresie telekomunikacji na kolejne 6 miesięcy.

Źródła[edytuj]